Unit 8. My friends and I - SBT Tiếng Anh 4 - iLearn Smart Start

Draw lines. Look and write. Listen and put a tick (✔) or a cross (X). Look and write.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lesson 1

A. Draw lines.

(Nối)

Lời giải chi tiết:

2. thirsty

(khát nước)

3. hungry

(đói)

4. excited

(phấn khích)

5. tired

(mệt)

6. scared

(sợ)

Lesson 1

B. Look and write.

(Nhìn và viết)

Lời giải chi tiết:

2. excited

(phấn khích)

3. scared

(sợ)

4. tired

(mệt)

5. surprised

(ngạc nhiên)

6. hungry

(đói)

Lesson 1

C. Listen and put a tick () or a cross (X).

(Nghe và đánh dấu hoặc X)


Phương pháp giải:

Bài nghe

1. B: Look at these photos. We were at the swimming pool.

G: That looks fun.

B: It was OK. I was scared.

G: Oh, I'm sorry.

B: It's OK.

2. B: Look at this one.

G: A picnic. Oh, you look tired.

B: I wasn't tired. I was hungry.

3. G: This is a nice photo

B: Yeah.

G: Who is that?

B: It's Kate. She was tired.

4. B: Look at this photo.

G: Oh, Emily looks excited.

B: She wasn't excited. She was surprised.

G: Oh, I see.

Tạm dịch

1. B: Nhìn vào những bức ảnh này. Chúng tôi đã ở bể bơi.

G: Điều đó có vẻ thú vị.

B: Không sao đâu. Tôi đã hoảng sợ.

G: Ồ, tôi xin lỗi.

B: Không sao đâu.

2. B: Nhìn này.

G: Một chuyến dã ngoại. Oh, bạn trông mệt mỏi.

B: Tôi không mệt. Tôi đã bị đói.

3. G: Đây là một bức ảnh đẹp

B: Vâng.

G: Ai vậy?

B: Đó là Kate. Cô mệt mỏi.

4. B: Hãy nhìn bức ảnh này.

G: Ồ, Emily có vẻ hào hứng.

B: Cô ấy không hào hứng. Cô rất ngạc nhiên.

G: Ồ, tôi hiểu rồi.

Lời giải chi tiết:

2. ✔

3. ✔

4. X

Lesson 1

D. Look and write.

(Nhìn và viết)

Lời giải chi tiết:

2. Lucy was surprised.

(Lucy ngạc nhiên.)

3. Tom wasn't tired. He was hungry.

(Tom không mệt mỏi. Anh ấy đã đói.)

4. Nick and Mai weren't scared. They were excited.

(Nick và Mai không hề sợ hãi. Họ đã phấn khích.)

Lesson 2

A. Draw lines.

(Nối)

Lời giải chi tiết:

2. last night

(đêm qua)

3. last Tuesday

(thứ Ba tuần trước)

4. last week

(tuần trước)

5. last weekend

(cuối tuần trước)

6. last month

(tháng trước)

Lesson 2

B. Look and write.

(Nhìn và viết)

Lời giải chi tiết:

2. last night

(đêm qua)

3. last weekend

(cuối tuần trước)

4. yesterday

(hôm qua)

5. last Tuesday

(thứ Ba tuần trước)

6. last week

(tuần trước)

Lesson 2

C. Listen and put a tick () or a cross (X)

(Nghe và đánh dấu hoặc X)Phương pháp giải:

Bài nghe

1. G: Were you at school last week?

B: Yes, I was.

G: That's good. Me too.

2. B: Were you at the farm last weekend?

G: No. I wasn't. I was at the beach.

B: That sounds really nice.

3. G: Were you at home on Sunday?

B: No, I wasn't. I was at the beach.

G: That's great.

4. B: Were you at the park last night?

G: No I wasn't. I was at home.

Tạm dịch

1. G: Tuần trước bạn có ở trường không?

B: Vâng, tôi đã.

G: Thế thì tốt. Tôi cũng vậy.

2. B: Cuối tuần trước bạn có ở trang trại không?

G: Không. Tôi đã không. Tôi đã ở bãi biển.

B: Điều đó nghe thật tuyệt.

3. G: Chủ nhật bạn có ở nhà không?

B: Không, tôi đã không. Tôi đã ở bãi biển.

G: Điều đó thật tuyệt.

4. B: Bạn có ở công viên tối qua không?

G: Không, tôi đã không. Tôi đã ở nhà.

Lời giải chi tiết:

2. X

3. ✔

4. X

Lesson 2

D. Look and write.

(Nhìn và viết)

Lời giải chi tiết:

2. A: Was Ben at the skate park last night?

B: Yes, he was.

3. A: Were they at the market last Wednesday?

B: No, they weren't.

4. A: Was she at the park last weekend?

B: Yes, she was.

5. A: Were you at the swimming pool last Monday?

B: Yes, we were.

Tạm dịch

2. A: Ben có ở công viên trượt băng tối qua không?

B: Vâng, anh ấy đã từng.

3. A: Thứ Tư tuần trước họ có đi chợ không?

B: Không, họ đã không.

4. A: Cuối tuần trước cô ấy có ở công viên không?

B: Vâng, cô ấy đã.

5. A: Thứ Hai tuần trước bạn có ở bể bơi không?

B: Vâng, chúng tôi đã từng.

Lesson 3

A. Look and circle.

(Nhìn và khoanh tròn)

Lời giải chi tiết:

2. playground

(sân chơi)

3. museum

(bảo tàng)

4. mall

(trung tâm thương mại)

5. supermarket

(siêu thị)

6. amusement park

(công viên giải trí)

Lesson 3

B. Circle the odd one out and write.

(Khoanh tròn phần khác loại và viết)

Lời giải chi tiết:

 

2. mall (trung tâm thương mại)

3. movie theater (rạp chiếu phim)

4. playground (sân chơi)

5. museum (bảo tàng)

6. supermarket (siêu thị)

 

Lesson 3

C. Listen and tick () the box.

(Nghe và đánh dấu vào hộp)


Phương pháp giải:

Bài nghe

1. G: Tom, where were you this morning?

B: I was at the museum.

2. B: Where was Nick yesterday?

G: He was at the supermarket with his friends.

3. W: Where were you and Ale last Sunday, Ben?

B: We were at the mall.

4. G: Where were you last Tuesday, Bill?

B: I was at the playground with my sister.

5. B: Where were Lucy and Mom last night, Dad?

M: They were at the movie theater.

Tạm dịch

1. G: Tom, bạn đã ở đâu sáng nay?

B: Tôi đã ở viện bảo tàng.

2. B: Hôm qua Nick ở đâu?

G: Anh ấy đang ở siêu thị với bạn bè.

3. W: Bạn và Ale đã ở đâu vào Chủ nhật tuần trước, Ben?

B: Chúng tôi đã ở trung tâm mua sắm.

4. G: Bạn đã ở đâu vào thứ Ba tuần trước, Bill?

B: Tôi đã ở sân chơi với em gái của tôi.

5. B: Mẹ và Lucy tối qua ở đâu vậy bố?

M: Họ đang ở rạp chiếu phim.

Lời giải chi tiết:

2. supermarket

(siêu thị)

3. mall

(trung tâm thương mại)

4. playground

(sân chơi)

5. movie theater

(rạp chiếu phim)

Lesson 3

D. Look and write.

(Nhìn và viết)


Lời giải chi tiết:

2. A: Where were Mai and Nick last Monday?

B: They were at the museum.

3. A: Where was Dad yesterday?

B: He was at the mall with Mom.

4. A: Where were you and your sister last weekend?

B: We were at the movie theater.

5. A: Where was Sue last Saturday?

B: She was at the playground.

Tạm dịch

2. A: Thứ Hai tuần trước Mai và Nick ở đâu?

B: Họ đã ở viện bảo tàng.

3. A: Hôm qua bố đâu rồi?

B: Anh ấy đã ở trung tâm mua sắm với mẹ.

4. A: Bạn và em gái của bạn đã ở đâu vào cuối tuần trước?

B: Chúng tôi đã ở rạp chiếu phim.

5. A: Thứ bảy tuần trước Sue ở đâu?

B: Cô ấy đang ở sân chơi.

Culture

A. Unscramble and write.

(Sắp xếp các chữ cái và viết)

Lời giải chi tiết:

2. tiring (mệt mỏi)

3. exciting(phấn khích)

4. boring (buồn)

5. relaxing (thư giãn)

Culture

B. Read and fill in the blanks.

(Đọc và điền vào chỗ trống)

evening

at home

friends

exciting

My Weekend - James Johnson

Last weekend was nice. On Saturday afternoon, I was at the amusement park with my (1) friends and family. It was (2)___________. I was (3)_____________ on Saturday evening with my mother and father. It was relaxing. On Sunday, I was at the park with my friends. It was fun. On Sunday (4)________, I was at the movie theater. It was boring.

Lời giải chi tiết:

2. exciting

3. at home

4. evening

Đoạn văn hoàn chỉnh: 

My Weekend - James Johnson

Last weekend was nice. On Saturday afternoon, I was at the amusement park with my (1) friends and family. It was (2) exciting. I was (3) at home on Saturday evening with my mother and father. It was relaxing. On Sunday, I was at the park with my friends. It was fun. On Sunday (4) evening, I was at the movie theater. It was boring.

Tạm dịch: 

Cuối Tuần Của Tôi - James Johnson

Cuối tuần trước thật đẹp. Vào chiều thứ bảy, tôi đã ở công viên giải trí với bạn bè và gia đình của tôi. Thật thú vị. Tôi đã ở nhà vào tối thứ bảy với mẹ và cha tôi. Nó thật dễ chịu. Vào chủ nhật, tôi đã ở công viên với bạn bè của tôi. Đó là niềm vui. Vào tối chủ nhật, tôi đã ở rạp chiếu phim. Nó đã nhàm chán.)

Culture

C. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn)

Daisy: My weekend was (1) fun/ exciting.

Alex: Where were you?

Daisy: We were at the water park. It was (2) relaxing/exciting.

Alex: Oh, cool!

Daisy: Yeah. On Saturday evening, we were at the movie theater. It was (3) boring/relaxing.

Alex: That's nice.

Daisy: We were at the park on Sunday. It was great, but it was also (4) tiring/fun.

Alex: Wow. That sounds really fun.

Daisy: Yes, it was.

Phương pháp giải:

Bài nghe

1. Daisy: My weekend was fun.

Alex: Where were you?

2. Daisy: We were at the water park. It was exciting.

Alex: Oh, cool!

3. Daisy: Yeah. On Saturday evening, we were at the movie theater. It was relaxing.

Alex: That's nice

4. Daisy: We were at the park on Sunday. It was great, but it was also tiring.

Alex: Wow. That sounds really fun.

Daisy: Yes, it was.

Tạm dịch

1. Daisy: Cuối tuần của tôi thật vui.

Alex: Bạn đã ở đâu?

2. Daisy: Chúng tôi đã ở công viên nước. Thật thú vị.

Alex: Ồ, tuyệt!

3. Daisy: Ừ. Vào tối thứ bảy, chúng tôi đã ở rạp chiếu phim. Nó thật dễ chịu.

Alex: Thật tuyệt

4. Daisy: Chúng tôi đã ở công viên vào Chủ nhật. Điều đó thật tuyệt, nhưng cũng thật mệt mỏi.

Alex: Chà. Điều đó nghe thật vui.

Daisy: Đúng vậy.

Lời giải chi tiết:

2. exciting 

3. relaxing

4. tiring 

Culture

D. Look and write.

(Nhìn và viết)

My Weekend- Mike Jones

Last week was ______________.

I was at ___________ on Saturday with ________. It was _______________. I was at ___________ on Sunday with ____________. It was ___________.

My Weekend

Name: Mike Jones

Last weekend: fun

Saturday: beach/ my family/ relaxing

Sunday: park/ friends/ exciting

Lời giải chi tiết:

My Weekend- Mike Jones

Last week was fun. I was at the beach on Saturday with my family. It was relaxing. I was at the park on Sunday with my friends. It was exciting.

Tạm dịch:

Cuối tuần của tôi- Mike Jones

Tuần trước thật vui. Tôi đã ở bãi biển vào thứ bảy với gia đình tôi. Nó thật dễ chịu. Tôi đã ở công viên vào Chủ nhật với bạn bè của tôi. Thật thú vị.

Culture

E. Write about your weekend. Write 20- 30 words.

(Viết về cuối tuần của bạn. Viết 20-30 từ)


Lời giải chi tiết:

Last weekend was fun. I was at the mall on Saturday with my family. It was relaxing. I was at the park on Sunday with my friends. It was exciting.

(Cuối tuần qua thật vui. Tôi đã ở trung tâm mua sắm vào thứ bảy với gia đình tôi. Nó thật dễ chịu. Tôi đã ở công viên vào Chủ nhật với bạn bè của tôi. Thật thú vị.)

Review

A. Unscramble and write.

(Sắp xếp và viết)

Lời giải chi tiết:

2. thirsty (adj): khát

3. tired (adj): mệt 

4. yesterday: hôm qua

5. last night: đêm qua 

6. supermarket (n): siêu thị 

7. exciting (adj): phấn khích

8. relaxing (adj): thư giãn 

Review

B. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn)Phương pháp giải:

Bài nghe

1. B: I wasn't at the movie theater yesterday. I was at the amusement park.

G: Nice.

2. B: Were you at the museum last Saturday?

G: No, I wasn't. I was at the movie theater.

B: Amazing. I love the movie theater.

3. G: Where were you yesterday, Nick?

B: I was at the mall.

G: Cool.

4. B: Where were you last night, Lucy?

G: I was at the playground.

B: That's great.

Tạm dịch

1. B: Hôm qua tôi không ở rạp chiếu phim. Tôi đã ở công viên giải trí.

G: Đẹp đấy.

2. B: Bạn có ở bảo tàng vào thứ Bảy tuần trước không?

G: Không, tôi đã không. Tôi đã ở rạp chiếu phim.

B: Tuyệt vời. Tôi yêu rạp chiếu phim.

3. G: Hôm qua anh ở đâu vậy Nick?

B: Tôi đã ở trung tâm mua sắm.

G: Tuyệt.

4. B: Bạn đã ở đâu đêm qua, Lucy?

G: Tôi đã ở sân chơi.

B: Điều đó thật tuyệt.

Lời giải chi tiết:

Review

C. Look and write.

(Nhìn và viết)

Lời giải chi tiết:

2. I wasn't scared.

3. A: Were you at the mall last night?

B: Yes, I was.

4. A: Where was Lucy yesterday?

B: She was at the museum.

5. A: Where was Jimmy last Sunday?

B: He was at the movie theater.

Tạm dịch

2. Tôi không sợ hãi.

3. A: Tối qua bạn có ở trung tâm thương mại không?

B: Vâng, tôi đã.

4. A: Hôm qua Lucy ở đâu?

B: Cô ấy đã ở viện bảo tàng.

5. A: Chủ nhật tuần trước Jimmy ở đâu?

B: Anh ấy đang ở rạp chiếu phim.

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close