Trắc nghiệm Từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 7 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the phrase with a suitable picture.

pepper

sausage

mushroom

cucumber

Câu 2 : Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Put the activities into the correct column.

pork

beans

tomatoes

beef

lamb

pepper

meat
vegetables
Câu 3 :

Choose the best answer.

A _____ is a small meal that you eat when you are in a hurry.

 • A

  snack

 • B

  fast food

 • C

  breakfast

 • D

  lunch

Câu 4 :

Choose the best answer.

_____ is hot food that is quick to cook, and be served in a restaurant.

 • A

  Hot food

 • B

  Fast food

 • C

  Sandwiches

 • D

  Roasted duck

Câu 5 :

Choose the best answer.

What ______ do I need to cook an omelette?

 • A

  food

 • B

  material

 • C

  menu

 • D

  ingredients

Câu 6 :

Choose the best answer.

_____ is made from soy bean.

 • A

  tofu

 • B

  soup

 • C

  sauce

 • D

  pea

Câu 7 :

Choose the best answer.

____ is my favourite drink for breakfast because it helps me become taller.

 • A

  Cola

 • B

  Juice

 • C

  Milk

 • D

  Soup

Câu 8 :

Choose the best answer.

They are going to break eggs to make _______ for breakfast.

 • A

  omelette

 • B

  noodle

 • C

  pizza

 • D

  spaghetti

Câu 9 :

Choose the best answer.

_____ is an expensive kind of seafood.

 • A

  Beef

 • B

  Pork

 • C

  Lobster

 • D

  Chicken

Câu 10 :

Choose the best answer.

My grandfather often drinks ______ in the morning. It is a popular drink in Vietnam.

 • A

  green tea

 • B

  fishsauce

 • C

  soy sauce

 • D

  alcohol

Câu 11 :

Choose the best answer.

At the end of the meal, we paid the ________.

 • A

  menu

 • B

  recipe

 • C

  bill

 • D

  pill

Câu 12 :

Choose the best answer.

Lisa doesn’t eat meat. She is a _______.

 • A

  vegetarian

 • B

  vegetable

 • C

  veget

 • D

  vegetary

Câu 13 :

Choose the best answer.

My mom makes a great compliment after _____ my new dish.

 • A

  doing

 • B

  drinking

 • C

  trying

 • D

  making

Câu 14 :

Choose the best answer.

A ____ is hot cooked food that you buy from a restaurant and eat somewhere else.

 • A

  take-away

 • B

  fastfood

 • C

  snack

 • D

  put-away

Câu 15 :

Choose the best answer.

To make sure you get in, we would recommend you book a _______ in advance.

 • A

  table

 • B

  desk

 • C

  seat

 • D

  position

Câu 16 :

Choose the best answer.

To make cake you need some ________, sugar and eggs as well.

 • A

  flowers

 • B

  flour

 • C

  beer

 • D

  wine

Câu 17 :

Choose the best answer.

______ consists of many kinds of vegetables.

 • A

  Salad

 • B

  Noodles

 • C

  Fish

 • D

  Chicken

Câu 18 :

Choose the best answer.

I need some ______ to make sandwiches.

 • A

  breads

 • B

  apple

 • C

  bread

 • D

  coffee

Câu 19 :

Choose the best answer.

She is a _____ working at Metropolitan Restaurant.

 • A

  cooker

 • B

  cook

 • C

  chief

 • D

  chef

Câu 20 :

Choose the best answer.

Vietnamese people like eating ______ noodle.

 • A

  quick

 • B

  instant

 • C

  fast

 • D

  speed

Câu 21 :

Choose the best answer.

An adult should drink at least 2 litters of _____ per day to keep them fresh.

 • A

  juice

 • B

  milk

 • C

  mineral water

 • D

  yoghurt

Câu 22 :

Choose the best answer.

Smoked salmon was considered an expensive _____.

 • A

  recipe

 • B

  plate

 • C

  delicacy

 • D

  bowl

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the phrase with a suitable picture.

pepper

sausage

mushroom

cucumber

Đáp án

sausage

mushroom

pepper

cucumber

Lời giải chi tiết :

- sausage (n.): xúc xích

- pepper (n.): ớt chuông

- mushroom (n.): nấm

- cucumber (n.): dưa chuột

 

Câu 2 : Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Put the activities into the correct column.

pork

beans

tomatoes

beef

lamb

pepper

meat
vegetables
Đáp án
meat

pork

beef

lamb

vegetables

beans

tomatoes

pepper

Lời giải chi tiết :

pork: thịt lợn  

beans: đậu

tomatoes: cà chua       

beef: thịt bò

lamb: thịt cừu

pepper: ớt

Câu 3 :

Choose the best answer.

A _____ is a small meal that you eat when you are in a hurry.

 • A

  snack

 • B

  fast food

 • C

  breakfast

 • D

  lunch

Đáp án : A

Phương pháp giải :

snack (n): bữa ăn nhẹ

fast food: thức ăn nhanh

breakfast (n): bữa sáng

lunch (n): bữa trưa

Lời giải chi tiết :

snack (n): bữa ăn nhẹ

fast food: thức ăn nhanh

breakfast (n): bữa sáng

lunch (n): bữa trưa

=> A snack is a small meal that you eat when you are in a hurry.

Tạm dịch: Một bữa ăn nhẹ là một bữa ăn nhỏ mà bạn ăn khi bạn đang vội.

Câu 4 :

Choose the best answer.

_____ is hot food that is quick to cook, and be served in a restaurant.

 • A

  Hot food

 • B

  Fast food

 • C

  Sandwiches

 • D

  Roasted duck

Đáp án : B

Phương pháp giải :

hot food: đồ ăn nóng

fast food: thức ăn nhanh

sandwiches: bánh mì kẹp

roasted duck: vịt quay

Lời giải chi tiết :

hot food: đồ ăn nóng

fast food: thức ăn nhanh

sandwiches: bánh mì kẹp

roasted duck: vịt quay

=> Fast food is hot food that is quick to cook, and be served in a restaurant.

Tạm dịch: Thức ăn nhanh là thức ăn nóng, nấu nhanh và được phục vụ trong nhà hàng.

Câu 5 :

Choose the best answer.

What ______ do I need to cook an omelette?

 • A

  food

 • B

  material

 • C

  menu

 • D

  ingredients

Đáp án : D

Phương pháp giải :

food (n): thức ăn

material (n): vật liệu, nguyên liệu

menu (n): thực đơn

ingredient (n): nguyên liệu, thành phần (trong thực phẩm)

Lời giải chi tiết :

food (n): thức ăn

material (n): vật liệu, nguyên liệu

menu (n): thực đơn

ingredient (n): nguyên liệu, thành phần (trong thực phẩm)

=> What ingredients do I need to cook an omelette?

Tạm dịch: Tôi cần những nguyên liệu gì để nấu món trứng tráng?

Câu 6 :

Choose the best answer.

_____ is made from soy bean.

 • A

  tofu

 • B

  soup

 • C

  sauce

 • D

  pea

Đáp án : A

Phương pháp giải :

tofu (n): đậu phụ

soup (n): súp

sauce (n): nước sốt

pea (n): đậu

Lời giải chi tiết :

tofu (n): đậu phụ

soup (n): súp

sauce (n): nước sốt

pea (n): đậu

=> Tofu is made from soy bean.

Tạm dịch: Đậu phụ được làm từ đậu nành

Câu 7 :

Choose the best answer.

____ is my favourite drink for breakfast because it helps me become taller.

 • A

  Cola

 • B

  Juice

 • C

  Milk

 • D

  Soup

Đáp án : C

Phương pháp giải :

cola (n): nước cola

juice (n): nước hoa quả

milk (n): sữa

soup (n): súp

- taller (adj-er): cao hơn

Lời giải chi tiết :

cola (n): nước cola

juice (n): nước hoa quả

milk (n): sữa

soup (n): súp

=> Milk is my favourite drink for breakfast because it helps me become taller.

Tạm dịch: Sữa là thức uống yêu thích của tôi cho bữa sáng vì nó giúp tôi trở nên cao hơn.

Câu 8 :

Choose the best answer.

They are going to break eggs to make _______ for breakfast.

 • A

  omelette

 • B

  noodle

 • C

  pizza

 • D

  spaghetti

Đáp án : A

Phương pháp giải :

omelette (n): trứng tráng

noodle (n): mì

pizza (n): bánh pizza

spaghetti (n): mỳ Ý

Lời giải chi tiết :

omelette (n): trứng tráng

noodle (n): mì

pizza (n): bánh pizza

spaghetti (n): mỳ Ý

=> They are going to break eggs to make omelette for breakfast.

Tạm dịch: Họ sẽ đập trứng để làm món trứng tráng cho bữa sáng.

Câu 9 :

Choose the best answer.

_____ is an expensive kind of seafood.

 • A

  Beef

 • B

  Pork

 • C

  Lobster

 • D

  Chicken

Đáp án : C

Phương pháp giải :

beef (n): thịt bò

pork (n): thịt lợn

lobster (n): tôm hùm

chicken (n): thịt gà

Lời giải chi tiết :

beef (n): thịt bò

pork (n): thịt lợn

lobster (n): tôm hùm

chicken (n): thịt gà

=> Lobster is an expensive kind of seafood.

Tạm dịch: Tôm hùm là một loại hải sản đắt tiền.

Câu 10 :

Choose the best answer.

My grandfather often drinks ______ in the morning. It is a popular drink in Vietnam.

 • A

  green tea

 • B

  fishsauce

 • C

  soy sauce

 • D

  alcohol

Đáp án : A

Phương pháp giải :

green tea: trà xanh

fishsauce: nước mắm

soy sauce: nước tương

alcohol: rượu

Lời giải chi tiết :

green tea: trà xanh

fishsauce: nước mắm

soy sauce: nước tương

alcohol: rượu

=> My grandfather often drinks green tea in the morning. It is a popular drink in Vietnam.

Tạm dịch: Ông tôi thường uống trà xanh vào buổi sáng. Nó là một thức uống phổ biến ở Việt Nam.

Câu 11 :

Choose the best answer.

At the end of the meal, we paid the ________.

 • A

  menu

 • B

  recipe

 • C

  bill

 • D

  pill

Đáp án : C

Phương pháp giải :

menu (n): thực đơn

recipe (n): công thức

bill (n): hóa đơn

pill (n): thuốc

Lời giải chi tiết :

menu (n): thực đơn

recipe (n): công thức

bill (n): hóa đơn

pill (n): thuốc

=> At the end of the meal, we paid the bill.

Tạm dịch: Kết thúc bữa ăn, chúng tôi đã thanh toán hóa đơn.

Câu 12 :

Choose the best answer.

Lisa doesn’t eat meat. She is a _______.

 • A

  vegetarian

 • B

  vegetable

 • C

  veget

 • D

  vegetary

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cần điền vào chỗ trống 1 danh từ (vì đứng sau mạo từ “a”) để chỉ người (chỉ Lisa)

Lời giải chi tiết :

vegetarian (n): người ăn chay

vegetable (n): rau

veget (adj): tính chất cỏ cây

=> Lisa doesn’t eat meat. She is a vegetarian.

Tạm dịch: Lisa không ăn thịt. Cô ấy là người ăn chay.

Câu 13 :

Choose the best answer.

My mom makes a great compliment after _____ my new dish.

 • A

  doing

 • B

  drinking

 • C

  trying

 • D

  making

Đáp án : C

Phương pháp giải :

do (v): làm, hoàn thành

drink (v): uống

try (v): thử

make (v): làm ra, tạo ra

Lời giải chi tiết :

do (v): làm, hoàn thành

drink (v): uống

try (v): thử

make (v): làm ra, tạo ra

=> My mom makes a compliment after trying my new dish.

Tạm dịch: Mẹ tôi khen ngợi sau khi thử món ăn mới của tôi.

Câu 14 :

Choose the best answer.

A ____ is hot cooked food that you buy from a restaurant and eat somewhere else.

 • A

  take-away

 • B

  fastfood

 • C

  snack

 • D

  put-away

Đáp án : A

Phương pháp giải :

take-away (n): món ăn mua mang đi

fastfood (n): đồ ăn nhanh

snack (n): bữa ăn nhẹ

put-away (n): cất đi

Lời giải chi tiết :

take-away (n): món ăn mua mang đi

fastfood (n): đồ ăn nhanh

snack (n): bữa ăn nhẹ

put-away (n): cất đi

=> A take-away is hot cooked food that you buy from a restaurant and eat somewhere else.

Tạm dịch: Một món ăn mua mang đi là đồ ăn được nấu chín nóng mà bạn mua từ một nhà hàng và ăn ở một nơi khác.

Câu 15 :

Choose the best answer.

To make sure you get in, we would recommend you book a _______ in advance.

 • A

  table

 • B

  desk

 • C

  seat

 • D

  position

Đáp án : A

Phương pháp giải :

book a table: đặt bàn

Lời giải chi tiết :

book a table: đặt bàn

=> To make sure you get in, we would recommend you book a table in advance.

Tạm dịch: Để đảm bảo bạn vào được, chúng tôi khuyên bạn nên đặt bàn trước.

Câu 16 :

Choose the best answer.

To make cake you need some ________, sugar and eggs as well.

 • A

  flowers

 • B

  flour

 • C

  beer

 • D

  wine

Đáp án : B

Phương pháp giải :

flower (n): hoa

flour (n): bột mì

beer (n): bia

wine (n): rượu

Lời giải chi tiết :

flower (n): hoa

flour (n): bột mì

beer (n): bia

wine (n): rượu

=> To make cake you need some flour, sugar and eggs as well.

Tạm dịch: Để làm bánh bạn cần một ít bột mì, đường và trứng là tốt.

Câu 17 :

Choose the best answer.

______ consists of many kinds of vegetables.

 • A

  Salad

 • B

  Noodles

 • C

  Fish

 • D

  Chicken

Đáp án : A

Phương pháp giải :

salad (n): món sa lát

noodle (n): mì

fish (n): cá

chicken (n): gà

Lời giải chi tiết :

salad (n): món sa lát

noodle (n): mì

fish (n): cá

chicken (n): gà

=> Salad consists of many kinds of vegetables.

Tạm dịch: Sa lát bao gồm nhiều loại rau khác nhau.

Câu 18 :

Choose the best answer.

I need some ______ to make sandwiches.

 • A

  breads

 • B

  apple

 • C

  bread

 • D

  coffee

Đáp án : C

Phương pháp giải :

bread (n): bánh mì

apple (n): táo

coffee (n): cà phê

Lời giải chi tiết :

bread (n): bánh mì

apple (n): táo

coffee (n): cà phê

bread là danh từ không đếm được => từ cần điền là bread

=> I need some bread to make sandwiches.

Tạm dịch: Tôi cần một ít bánh mì để làm bánh sandwich.

Câu 19 :

Choose the best answer.

She is a _____ working at Metropolitan Restaurant.

 • A

  cooker

 • B

  cook

 • C

  chief

 • D

  chef

Đáp án : D

Phương pháp giải :

cooker (n): nồi cơm điện

cook (v): nấu ăn

chief (n): thủ lĩnh, người lãnh đạo

chef (n): đầu bếp

Lời giải chi tiết :

cooker (n): nồi cơm điện

cook (v): nấu ăn

chief (n): thủ lĩnh, người lãnh đạo

chef (n): đầu bếp

=> She is a chef working at Metropolitan Restaurant.

Tạm dịch: Cô là một đầu bếp làm việc tại Metropolitan Restaurant.                         

Câu 20 :

Choose the best answer.

Vietnamese people like eating ______ noodle.

 • A

  quick

 • B

  instant

 • C

  fast

 • D

  speed

Đáp án : B

Phương pháp giải :

... noodle: mì ăn liền

Lời giải chi tiết :

instant noodle: mì ăn liền

=> Vietnamese people like eating instant noodle.

Tạm dịch: Người Việt Nam thích ăn mì ăn liền.

Câu 21 :

Choose the best answer.

An adult should drink at least 2 litters of _____ per day to keep them fresh.

 • A

  juice

 • B

  milk

 • C

  mineral water

 • D

  yoghurt

Đáp án : C

Phương pháp giải :

juice (n): nước hoa quả

milk (n): sữa

mineral water: nước khoáng

yoghurt (n): sữa chua

Lời giải chi tiết :

juice (n): nước hoa quả

milk (n): sữa

mineral water: nước khoáng

yoghurt (n): sữa chua

=> An adult should drink at least 2 liters of mineral water per day to keep them fresh.

Tạm dịch: Một người trưởng thành nên uống ít nhất 2 lít nước khoáng mỗi ngày để giữ cho cơ thể khỏe khoắn.

Câu 22 :

Choose the best answer.

Smoked salmon was considered an expensive _____.

 • A

  recipe

 • B

  plate

 • C

  delicacy

 • D

  bowl

Đáp án : C

Phương pháp giải :

recipe (n): công thức

plate (n): đĩa

delicacy (n): cao lương mỹ vị, món ăn đắt tiền

bowl (n): bát, tô

Lời giải chi tiết :

recipe (n): công thức

plate (n): đĩa

delicacy (n): cao lương mỹ vị, món ăn đắt tiền

bowl (n): bát, tô

=> Smoked salmon was considered an expensive delicacy.

Tạm dịch: Cá hồi hun khói được coi là một món ăn đắt tiền.

close