Trắc nghiệm Bài 7. Định luật tuần hoàn - Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Hóa 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào sau đây đúng?

 • A

  X thuộc nhóm VA.

 • B

  A, M thuộc nhóm IIA. 

 • C

  M thuộc nhóm IIB.

 • D

  Q thuộc nhóm IA.

Câu 2 :

Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào sau đây đúng ?

 • A

  Cả 4 nguyên tố trên thuộc 1 chu kì.

 • B

  M, Q thuộc chu kì 4.

 • C

  A, M thuộc chu kì 3.

 • D

  Q thuộc chu kì 3.

Câu 3 :

Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16, nguyên tố X thuộc

 • A

  chu kì 3, nhóm IVA. 

 • B

  chu kì 4, nhóm VIA.

 • C

  chu kì 3, nhóm VIA.

 • D

  chu kì 4, nhóm IIIA.

Câu 4 :

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nhóm gồm những nguyên tố kim loại điển hình là nhóm

 • A

  IIIA

 • B

  VA

 • C

  VIIA

 • D

  IA

Câu 5 :

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nhóm gồm những nguyên tố phi kim điển hình là nhóm

 • A

  IA

 • B

  IIA 

 • C

  VIIA

 • D

  VA

Câu 6 :

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (không kể nguyên tố franxi, không bền) thì nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là

 • A

  hiđro (H).

 • B

  beri (Be).

 • C

  xesi (Cs).

 • D

  photpho (P).

Câu 7 :

Cho 0,64 g hỗn hợp hai kim loại X, Y (cùng thuộc nhóm IIA và ở hai chu kì kế tiếp) tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 448 ml H(đktc). Hai kim loại là

 • A

  calcium và magnesium

 • B

  magnesium và berythium

 • C

  calcium và berythium

 • D

  calcium và potassium

Câu 8 :

Cho cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:

X:1s22s22p63s1

Y: 1s22s22p63s2

Z: 1s22s22p63s23p1

Dãy các nguyên tố xếp theo chiều tăng dần tính kim loại từ trái sang phải là

 • A

  Z, Y, X

 • B

  X, Y, Z

 • C

  Y, Z, X

 • D

  Z, X, Y

Câu 9 :

Cation R2+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Công thức oxide ứng với hóa trị cao nhất, hydroxide tương ứng của R và tính acid – base của chúng là

 • A

  RO, R(OH)2 (base)

 • B

  R2O3, R(OH)3 (base)

 • C

  RO3, H2RO4 (acid)

 • D

  RO2, H2RO3 (acid)

Câu 10 :

X, Y và Z là các nguyên tố thuộc cùng chu kì của bảng tuần hoàn. Oxide của X tan trong nước tạo thành dung dịch làm hồng giấy quỳ tím. Oxide của Y phản ứng với nước tạo thành dung dịch làm xanh quỳ tím. Oxide của Z phản ứng được với cả acid lẫn base. Cách phân loại X, Y, Z nào sau đây là đúng?

 • A

  X là kim loại, Y là chất lưỡng tính, Z là phi kim

 • B

  X là phi kim, Y là chất lưỡng tính, Z là kim loại

 • C

  X là kim loại, Z là chất lưỡng tính, Y là phi kim

 • D

  X là phi kim, Z là chất lưỡng tính, Y là kim loại

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào sau đây đúng?

 • A

  X thuộc nhóm VA.

 • B

  A, M thuộc nhóm IIA. 

 • C

  M thuộc nhóm IIB.

 • D

  Q thuộc nhóm IA.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Từ số hiệu nguyên tử

=> Viết cấu hình electron các nguyên tố

=> Rút ra kết luận

Lời giải chi tiết :

ZX = 6: 1s22s22p2

ZA = 7: 1s22s22p3

ZM = 20: 1s22s22p63s23p64s2

ZQ = 19: 1s22s22p63s23p64s1

A. Sai vì nguyên tố X có 4 electron ngoài cùng => Thuộc nhóm IVA

B. Sai vì A thuộc nhóm VA

C. Sai vì M thuộc nhóm IIA

D. Đúng

Câu 2 :

Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào sau đây đúng ?

 • A

  Cả 4 nguyên tố trên thuộc 1 chu kì.

 • B

  M, Q thuộc chu kì 4.

 • C

  A, M thuộc chu kì 3.

 • D

  Q thuộc chu kì 3.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Viết cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố. Dựa vào cấu hình nguyên tử các nguyên tố để lựa chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết :

X: 1s22s22p  X thuộc chu kì 2

A: 1s22s22p A thuộc chu kì 2

M: 1s22s22p63s23p64s2

 M thuộc chu kì 4

Q: 1s22s22p63s22p64s  Q thuộc chu kì 4

Câu 3 :

Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16, nguyên tố X thuộc

 • A

  chu kì 3, nhóm IVA. 

 • B

  chu kì 4, nhóm VIA.

 • C

  chu kì 3, nhóm VIA.

 • D

  chu kì 4, nhóm IIIA.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X từ đó suy ra vị trí của X trong bảng tuần hoàn.

Lời giải chi tiết :

X: 1s22s22p63s23p4 => X thuộc chu kì 3, nhóm VIA

Câu 4 :

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nhóm gồm những nguyên tố kim loại điển hình là nhóm

 • A

  IIIA

 • B

  VA

 • C

  VIIA

 • D

  IA

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nhóm gồm những nguyên tố kim loại điển hình là nhóm IA.

Câu 5 :

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nhóm gồm những nguyên tố phi kim điển hình là nhóm

 • A

  IA

 • B

  IIA 

 • C

  VIIA

 • D

  VA

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nhóm gồm những nguyên tố phi kim điển hình là nhóm VIIA.

Câu 6 :

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (không kể nguyên tố franxi, không bền) thì nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là

 • A

  hiđro (H).

 • B

  beri (Be).

 • C

  xesi (Cs).

 • D

  photpho (P).

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trong 1 nhóm, theo chiều tăng ĐTHN tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần

Trong 1 chu kì, theo chiều tăng ĐTHN tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần

Lời giải chi tiết :

Kim loại mạnh nhất thuộc chu kì cuối của nhóm IA là xesi (Cs)

Câu 7 :

Cho 0,64 g hỗn hợp hai kim loại X, Y (cùng thuộc nhóm IIA và ở hai chu kì kế tiếp) tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 448 ml H(đktc). Hai kim loại là

 • A

  calcium và magnesium

 • B

  magnesium và berythium

 • C

  calcium và berythium

 • D

  calcium và potassium

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Coi hỗn hợp kim loại X, Y là chất tương đương \(\overline M \)

\(\begin{gathered}\overline M  + 2HCl\xrightarrow{{}}\overline M C{l_2} + {H_2} \hfill \\0,02mol{\text{        }} \leftarrow {\text{       0,02mol}} \hfill \\ \end{gathered} \)

\( \Rightarrow \overline M  = \dfrac{{0,64}}{{0,02}} = 32 \Rightarrow {\text{ 2 kim loai}}\)

Lời giải chi tiết :

Coi hỗn hợp kim loại X, Y là chất tương đương \(\overline M \)

\(\begin{gathered}\overline M  + 2HCl\xrightarrow{{}}\overline M C{l_2} + {H_2} \hfill \\0,02mol{\text{        }} \leftarrow {\text{       0,02mol}} \hfill \\ \end{gathered} \)

\( \Rightarrow \overline M  = \dfrac{{0,64}}{{0,02}} = 32 \)

=> MX < 32 < MY → MX = 24 (Mg), MY = 40 (Ca)

Câu 8 :

Cho cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:

X:1s22s22p63s1

Y: 1s22s22p63s2

Z: 1s22s22p63s23p1

Dãy các nguyên tố xếp theo chiều tăng dần tính kim loại từ trái sang phải là

 • A

  Z, Y, X

 • B

  X, Y, Z

 • C

  Y, Z, X

 • D

  Z, X, Y

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trong một chu kì, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, tính kim loại giảm dần

Lời giải chi tiết :

3 nguyên tố X, Y, Z đều có 3 lớp electron

=> Đều thuộc chu kì 3

Trong một chu kì, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, tính kim loại giảm dần

=> Tính kim loại: Z < Y < X

Câu 9 :

Cation R2+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Công thức oxide ứng với hóa trị cao nhất, hydroxide tương ứng của R và tính acid – base của chúng là

 • A

  RO, R(OH)2 (base)

 • B

  R2O3, R(OH)3 (base)

 • C

  RO3, H2RO4 (acid)

 • D

  RO2, H2RO3 (acid)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Từ cấu hình phân lớp ngoài cùng của R3+ 

=> Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của R

=> Oxide và hydroxide tương ứng

Lời giải chi tiết :

Cation R2+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6.

=> R có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng 3s2.

=> R thuộc nhóm IIA trong BTH

=> Oxide và Hydroxide tương ứng là: RO và R(OH)2 (base)

Câu 10 :

X, Y và Z là các nguyên tố thuộc cùng chu kì của bảng tuần hoàn. Oxide của X tan trong nước tạo thành dung dịch làm hồng giấy quỳ tím. Oxide của Y phản ứng với nước tạo thành dung dịch làm xanh quỳ tím. Oxide của Z phản ứng được với cả acid lẫn base. Cách phân loại X, Y, Z nào sau đây là đúng?

 • A

  X là kim loại, Y là chất lưỡng tính, Z là phi kim

 • B

  X là phi kim, Y là chất lưỡng tính, Z là kim loại

 • C

  X là kim loại, Z là chất lưỡng tính, Y là phi kim

 • D

  X là phi kim, Z là chất lưỡng tính, Y là kim loại

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Acid làm hồng quỳ tím

- Base làm xanh quỳ tím

- Chất lưỡng tính phản ứng với được cả acid và base

Lời giải chi tiết :

- Oxide của X tan trong nước tạo thành dung dịch làm hồng quỳ tím

=> Oxide của X là acidic oxide

=> X là phi kim

- Oxide của Y phản ứng với nước tạo thành dung dịch làm xanh quỳ tím

=> Oxide của Y là basic oxide

=> Y là kim loại

- Oxide của Z có tính chất lưỡng tính

=> Z là chất lưỡng tính

close