Trắc nghiệm Bài 4. Cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử - Hóa 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử fluorine là 9. Trong nguyên tử fluorine, số electron ở phân mức năng lượng cao nhất là

 • A

  2

 • B

  5

 • C

  9

 • D

  11

Câu 2 :

Các electron của ngyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X là 

 • A

  6

 • B

  8

 • C

  14

 • D

  16

Câu 3 :

Nguyên tố có Z = 11 thuộc loại nguyên tố

 • A

  s

 • B

  p

 • C

  d

 • D

  f

Câu 4 :

Số electron tối đa có thể có ở phân lớp p là

 • A

  2

 • B

  6

 • C

  10

 • D

  14

Câu 5 :

Kí hiệu phân lớp nào sau đây không đúng?

 • A

  1s

 • B

  2p

 • C

  3s

 • D

  2d

Câu 6 :

Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A

  Trong một nguyên tử thì số neutron luôn bằng số electron.

 • B

  Các electron trên cùng một lớp có năng lượng bằng nhau.

 • C

  Trong một nguyên tử thì số proton luôn bằng số electron.

 • D

  Các electron trên cùng một phân lớp có năng lượng gần bằng nhau.

Câu 7 :

Cho các cấu hình electron sau:

(1) 1s22s1.   

(2) 1s22s22p4.                                 

(3) 1s22s22p63s23p63d104s24p5        

(4) 1s22s22p63s23p                 

(5) 1s22s22p63s23p63d54s1    

(6) 1s22s22p63s23p2                 

(7) 1s2.

(8) 1s22s22p63s23p5.

(9) 1s22s22p3.

Số cấu hình electron của nguyên tố phi kim là

 • A

  4

 • B

  5

 • C

  6

 • D

  7

Câu 8 :

Cho các phát biểu sau

(1) Phân lớp d có tối đa 10 e

(2) Phân lớp đã điền số electron tối đa được gọi là phân lớp electron bão hòa.

(3) Nguyên tử nguyên tố kim loại thường có 1 hoặc 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng.

(4) Nguyên tử nguyên tố khí hiếm thường có 5 hoặc 6 hoặc 7 electron ở lớp ngoài cùng.

(5) Các electron trên cùng một lớp có mức năng lượng bằng nhau.

(6) Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử trung hòa điện.

Số phát biểu đúng

 • A

  2

 • B

  1

 • C

  4

 • D

  3

Câu 9 :

Các electron được điền theo thứ tự nào sau đây?

 • A

  1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, …

 • B

  1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, …

 • C

  1s, 2s, 2p, 3s, 4s, 3p, 3d, …

 • D

  1s, 2s, 3s, 4s, 2p, 3p, 3d, …

Câu 10 :

Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là

 • A

  kim loại và kim loại.

 • B

  phi kim và kim loại.

 • C

  kim loại và khí hiếm. 

 • D

  khí hiếm và kim loại.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử fluorine là 9. Trong nguyên tử fluorine, số electron ở phân mức năng lượng cao nhất là

 • A

  2

 • B

  5

 • C

  9

 • D

  11

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thứ tự theo chiều tăng dần của các mức năng lượng:

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d....

Lời giải chi tiết :

Nguyên tử F có điện tích hạt nhân Z = 9

=> Số electron của F là 9

Cấu hình electron: 1s22s22p5

Vậy số electron ở phân mức năng lượng cao nhất 2p là 5e.

Câu 2 :

Các electron của ngyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X là 

 • A

  6

 • B

  8

 • C

  14

 • D

  16

Đáp án : D

Phương pháp giải :

+ Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X.

+ Z = số e

Lời giải chi tiết :

Cấu hình e của nguyên tử nguyên tố X là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

Số đơn vị điện tích hạt nhân = số e = 2+2+6+2+4 = 16

Câu 3 :

Nguyên tố có Z = 11 thuộc loại nguyên tố

 • A

  s

 • B

  p

 • C

  d

 • D

  f

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

Tương tự với các nguyên tố p, d, f.

Lời giải chi tiết :

Cấu hình electron: 1s22s22p63s1

Nhận thấy e cuối cùng được điền vào phân lớp s nên X thuộc nguyên tố s.

Câu 4 :

Số electron tối đa có thể có ở phân lớp p là

 • A

  2

 • B

  6

 • C

  10

 • D

  14

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Phân lớp p chứa tối đa 6 electron

Câu 5 :

Kí hiệu phân lớp nào sau đây không đúng?

 • A

  1s

 • B

  2p

 • C

  3s

 • D

  2d

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Lớp thứ nhất có 1 phân lớp, đó là phân lớp 1s

- Lớp thứ 2 có 2 phân lớp, đó là 2s và 2p

- Lớp thứ 3 có 3 phân lớp, đó là 3s, 3p và 3d

Lời giải chi tiết :

Lớp thứ 2 chỉ có 2 phân lớp là 2s và 2p, không có phân lớp 2d

Câu 6 :

Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A

  Trong một nguyên tử thì số neutron luôn bằng số electron.

 • B

  Các electron trên cùng một lớp có năng lượng bằng nhau.

 • C

  Trong một nguyên tử thì số proton luôn bằng số electron.

 • D

  Các electron trên cùng một phân lớp có năng lượng gần bằng nhau.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

A. Sai vì trong nguyên tử, số electron = số proton

B. Sai vì các electron trong cùng 1 lớp nhưng khác phân lớp thì năng lượng không bằng nhau

C. Đúng

D. Sai vì các electron trong cùng phân lớp có năng lượng bằng nhau

Câu 7 :

Cho các cấu hình electron sau:

(1) 1s22s1.   

(2) 1s22s22p4.                                 

(3) 1s22s22p63s23p63d104s24p5        

(4) 1s22s22p63s23p                 

(5) 1s22s22p63s23p63d54s1    

(6) 1s22s22p63s23p2                 

(7) 1s2.

(8) 1s22s22p63s23p5.

(9) 1s22s22p3.

Số cấu hình electron của nguyên tố phi kim là

 • A

  4

 • B

  5

 • C

  6

 • D

  7

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Các nguyên tử có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng là các nguyên tố kim loại (trừ H, He và B)

- Các nguyên tử có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng thường là phi kim

- Các nguyên tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng có thể là phi kim hoặc kim loại

Lời giải chi tiết :

(1) Có 1 electron lớp ngoài cùng => Kim loại

(2) Có 6 electron lớp ngoài cùng => Phi kim

(3) Có 7 electron lớp ngoài cùng => Phi kim

(4) Có 3 electron lớp ngoài cùng => Kim loại

(5) Có 1 electron lớp ngoài cùng => Kim loại

(6) Có 4 electron lớp ngoài cùng, là phi kim

(7) Có 2 electron lớp ngoài cùng nhưng là nguyên tố Helium => Khí hiếm

(8) Có 7 electron lớp ngoài cùng => Phi kim

(9) Có 5 electron lớp ngoài cùng => Phi kim

=> Có 4 cấu hình electron của nguyên tố phi kim 

Câu 8 :

Cho các phát biểu sau

(1) Phân lớp d có tối đa 10 e

(2) Phân lớp đã điền số electron tối đa được gọi là phân lớp electron bão hòa.

(3) Nguyên tử nguyên tố kim loại thường có 1 hoặc 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng.

(4) Nguyên tử nguyên tố khí hiếm thường có 5 hoặc 6 hoặc 7 electron ở lớp ngoài cùng.

(5) Các electron trên cùng một lớp có mức năng lượng bằng nhau.

(6) Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử trung hòa điện.

Số phát biểu đúng

 • A

  2

 • B

  1

 • C

  4

 • D

  3

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

(1) Đúng

(2) Đúng

(3) Đúng

(4) Sai, nguyên tố khí hiếm có 2 hoặc 8 electron lớp ngoài cùng

(5) Sai, các electron trên cùng 1 lớp nhưng khác phân lớp thì năng lượng không bằng nhau

(6) Đúng

=> 4 đáp án đúng

Câu 9 :

Các electron được điền theo thứ tự nào sau đây?

 • A

  1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, …

 • B

  1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, …

 • C

  1s, 2s, 2p, 3s, 4s, 3p, 3d, …

 • D

  1s, 2s, 3s, 4s, 2p, 3p, 3d, …

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thứ tự sắp xếp các electron theo mức năng lượng là

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s...

Câu 10 :

Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là

 • A

  kim loại và kim loại.

 • B

  phi kim và kim loại.

 • C

  kim loại và khí hiếm. 

 • D

  khí hiếm và kim loại.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Các electron được điền vào phân lớp theo thứ tự

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d  4p 5s...

Lời giải chi tiết :

- Nguyên tử Y có electron ở mức năng lượng 3p và có 1 electron ở lớp ngoài cùng

=> 1s22s22p63s23p64s1

=> Nguyên tử Y có 1 electron ở lớp ngoài cùng => Y là kim loại

- Nguyên tử X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p và hơn kém nguyên tử Y 2 elctron

=> 1s22s22p63s23p5

=> Nguyên tử X có 7 electron ở lớp ngoài cùng => X là phi kim

close