Toán lớp 5 trang 51, 52 Tổng nhiều số thập phân

Tính

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

a) \(5,27 + 14,35 + 9,25\) ; b) \(6,4 + 18,36 + 52\) ;

c) \(20,08 + 32,91 + 7,15\) ; d) \(0,75 + 0,09 + 0,8\) .

Phương pháp giải:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính rồi so sánh giá trị của \((a + b) + c\) và \(a + (b + c)\):

a

b

c

(a + b) + c

a + (b + c)

2,5

6,8

1,2

 

 

1,34

0,52

4

 

 

Nhận xét: Phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp:

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại.

\((a + b) + c = a + (b + c)\)

Phương pháp giải:

Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết:

Nhận xét: \((a + b) + c = a + (b + c).\)

Bài 3

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

a) \(12,7 + 5,89 +1,3;\)

b) \(38,6 + 2,09 + 7,91;\)

c) \(5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2;\)

d) \(7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để ghép thành các cặp mà tổng của các số đó là số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) \(12,7 + 5,89 +1,3\)

\(= (12,7 + 1,3) + 5,89\)

\(= 14+ 5,89\)

\(= 19,89\)

b) \(38,6 + 2,09 + 7,91\)

\(= 38,6 + (2,09 + 7,91)\)

\(= 38,6 + 10\)

\(= 48,6\)

c) \(5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2\)

\(= (5,75 + 4,25) + (7,8 + 1,2)\)

\(= 10 + 9\)

\(= 19\)

d) \(7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55\)

\(= (7,34 + 2,66) + (0,45+0,55)\)

\(= 10 + 1\)

\( = 11\)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close