Toán lớp 3 trang 39 - Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia - SGK Kết nối tri thức

Số ? 5 ca-bin chở tất cả 30 người. Hỏi mỗi ca-bin chở bao nhiêu người ? Tìm số bị chia (theo mẫu). Có 35 quả cam xếp vào các đĩa

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Bài 1

Tìm thừa số (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

a) ? x 4 = 28

28 : 4 = 7

b) ? x 3 = 12

12 : 3 = 4

c) 6 x ? = 24

24 : 6 = 4

Bài 2

Số ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

5 ca-bin chở tất cả 30 người. Biết rằng số người ở mỗi ca-bin như nhau. Hỏi mỗi ca-bin chở bao nhiêu người?

Phương pháp giải:

Số người trên mỗi ca-bin = Số người trên 5 ca-bin : 5

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

5 ca-bin: 30 người

1 ca-bin: ... người?

Bài giải

Mỗi ca-bin chở số người là

30 : 5 = 6 (người)

Đáp số: 6 người

Hoạt động 2

Bài 1

a) Tìm số bị chia (theo mẫu).

b) Tìm số chia (theo mẫu).

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

b) Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết:

a) ? : 6 = 7

7 x 6 = 42. Vậy ta điền số 42 vào ô trống.

 ? : 4 = 8

8 x 4 = 32. Vậy ta điền số 32 vào ô trống.

 ? : 3 = 6

6 x 3 = 18. Vậy ta điền số 18 vào ô trống.

 

b) 24 : ? = 6

24 : 6 = 4. Vậy ta điền số 4 vào ô trống.

40 : ? = 5

40 : 5 = 8. Vậy ta điền số 8 vào ô trống.

28 : ? = 4

28 : 4 = 7. Vậy ta điền số 7 vào ô trống.

Bài 2

Số ?

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Bài 1

Số ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Có 35 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp được mấy đĩa cam như vậy?

Phương pháp giải:

Số đĩa xếp được = Số quả cam có tất cả : Số quả cam trên mỗi đĩa

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 35 quả cam

Mỗi đĩa: 5 quả

Số đĩa: ...?

Bải giải

Xếp được số đĩa cam là

35 : 5 = 7 (đĩa)

Đáp số: 7 đĩa cam

close