Toán lớp 3 trang 39 - Phép cộng trong phạm vi 10 000 - SGK Kết nối tri thức

Vụ mùa năm nay, bác Hùng thu hoạch được 2 530 kg thóc. Dế mèn sẽ đến cửa hang ghi phép tính có kết quả lớn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Bài 1

Tính.

Phương pháp giải:

Thực hiện cộng các số cùng hàng lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết phép cộng hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Vụ mùa năm nay, bác Hùng thu hoạch được 2 530 kg thóc, bác Dương thu hoạch được nhiều hơn bác Hùng 550 kg thóc. Hỏi vụ mùa năm nay, bác Dương thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Phương pháp giải:

Số ki-lô-gam thóc bác Dương thu hoạch được = Số ki-lô-gam thóc bác Hùng thu được + 550 kg

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bác Hùng thu hoạch: 2 530 kg thóc

Bác Dương thu hoạch nhiều hơn bác Hùng: 550 kg thóc

Bác Dương thu hoạch: … kg thóc?

Bài giải

Bác Dương thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

2 530 + 550 = 3 080 (kg thóc)

Đáp số: 3 080 kg thóc.

Luyện tập

Bài 1

Tính nhẩm (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép cộng các số tròn nghìn.

Lời giải chi tiết:

a) 6 nghìn + 2 nghìn = 8 nghìn

6 000 + 2 000 = 8 000.

b) 3 nghìn + 4 nghìn = 7 nghìn

3 000 + 4 000 = 7 000.

c) 5 nghìn + 4 nghìn = 9 nghìn

5 000 + 4 000 = 9 000.

d) 1 nghìn + 9 nghìn = 10 nghìn

1 000 + 9 000 = 10 000.

Bài 2

Tính nhẩm (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép cộng các số tròn trăm.

Lời giải chi tiết:

a) 3 nghìn 2 trăm + 7 trăm = 3 nghìn 9 trăm

3 200 + 700 = 3 900

b) 5 nghìn + 5 trăm = 5 nghìn 5 trăm

5 000 + 500 = 5 500

c) 8 nghìn 6 trăm + 2 trăm = 8 nghìn 8 trăm

8 600 + 200 = 8 800

d) 6 nghìn 1 trăm + 8 trăm = 6 nghìn 9 trăm

6 100 + 800 = 6 900

Bài 3

Dế mèn sẽ đến cửa hang ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Dế mèn sẽ đến cửa hang nào?

Phương pháp giải:

Tính từng phép tính ở các cửa hang, từ đó tìm ra cửa hang có phép tính lớn nhất.

Lời giải chi tiết:

A. 5 800 + 2 000 = 7 800

B. 5 800 + 2 500 = 8 300

C. 5 800 + 2 200 = 8 000

Vậy cửa hang B ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Dế mèn sẽ đến cửa hang B.

Bài 4

Trong một trận bóng đá, số khán giả ở khán đài A là 4 625 người. Số khán giả ở khán đài B nhiều hơn số khán giả ở khán đài A là 438 người. Hỏi số khán giả ở cả hai khán đài là bao nhiêu người?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm số khán giả ở khán đài B.

Bước 2: Tìm số khán giả ở cả hai khán đài.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Khán đài A: 4 625 người

Khán đài B: nhiều hơn khán đài A 438 người

Cả hai: …. người?

Bài giải

Số khán giả ở khán đài B là

4 625 + 438 = 5 063 (người)

Số khán giả ở cả hai khán đài là

4 625 + 5 063 = 9 688 (người)

Đáp số: 9 688 người

close