Toán lớp 3 trang 27 - Diện tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông - SGK Kết nối tri thức

Hình con vật nào dưới đây có diện tích lớn hơn? Cánh diều màu đỏ có diện tích 900 cm2 . Cánh diều màu vàng có diện tích 880 cm2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Bài 1

So sánh diện tích hình tam giác ABC với diện tích hình tam giác ADC.


Phương pháp giải:

Em quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Hình tam giác ABC nằm trong hình tam giác ADC nên diện tích hình tam giác ABC bé hơn diện tích hình tam giác ADC.

Bài 2

Hình con vật nào dưới đây có diện tích lớn hơn?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số ô vuông của hai hình rồi so sánh.

Bước 2: Hình nào được xếp bởi nhiều ô vuông hơn thì có diện tích lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

Hình con voi gồm 29 ô vuông, hình con cá gồm 28 ô vuông.

Vậy diện tích hình con voi lớn hơn diện tích hình con cá.

Bài 3

So sánh diện tích hình A với diện tích hình B.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Có thể cắt hình A thành 2 hình tam giác và ghép lại để được hình B. 

Vậy diện tích hình A bằng diện tích hình B (hai hình đều có diện tích bằng 4 ô vuông).

Hoạt động 2

Bài 1

Hoàn thành bảng sau (theo mẫu).

Phương pháp giải:

- Đọc số rồi đọc đơn vị đo xăng-ti-mét vuông.

- Xăng-ti-mét vuông được viết tắt là cm2

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Số?

a) Hình con sâu gồm ? ô vuông 1cm2

Diện tích hình con sâu bằng ? cm2

b) Hình con hươu cao cổ gồm ? ô vuông 1cm2

Diện tích hình con hươu cao cổ bằng ? cm2

Phương pháp giải:

Em đếm số ô vuông 1cm2 trong mỗi hình từ đó xác định diện tích của hình đó.

Lời giải chi tiết:

a) Hình con sâu gồm 4 ô vuông 1cm2

Diện tích hình con sâu bằng 4 cm2

b) Hình con hươu cao cổ gồm 9 ô vuông 1cm2

Diện tích hình con hươu cao cổ bằng 9 cm2

Luyện tập

Bài 1

Tính (theo mẫu).


Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính với các số rồi viết thêm đơn vị xăng-ti-mét vuông vào sau kết quả.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Cánh diều màu đỏ có diện tích 900 cm2. Cánh diều màu vàng có diện tích 880 cm2. Hỏi diện tích cánh diều màu đỏ hơn diện tích cánh diều màu vàng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Phương pháp giải:

Để tìm đáp án ta lấy diện tích cánh diều màu đỏ - diện tích cánh diều màu vàng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Bài giải

Diện tích cánh diều màu đỏ hơn diện tích cánh diều màu vàng số xăng-ti-mét vuông là:

900 – 880 = 20 (cm2)

Đáp số: 20 cm2

close