Toán lớp 3 trang 118 - Ôn tập hình học và đo lường - SGK Kết nối tri thức

Trong hình bên: a) Có mấy góc vuông? b) Có mấy góc không vuông đỉnh A? Người ta xếp các khối lập phương màu trắng thành khối hộp chữ nhật

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập 1

Bài 1

Trong hình bên:

a) Có mấy góc vuông?

b) Có mấy góc không vuông đỉnh A?

c) Tìm trung điểm của đoạn thẳng AC và đoạn thẳng ED.

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ hoặc sử dụng ê ke để xác định các góc vuông và góc không vuông.

- Dựa vào số ô vuông trong hình vẽ để xác định trung điểm của đoạn thẳng AC và đoạn thẳng ED.

Lời giải chi tiết:

a) Có 6 góc vuông là:

- Góc vuông đỉnh K; cạnh KA, KB

- Góc vuông đỉnh K; cạnh KB, KC

- Góc vuông đỉnh K; cạnh KA, KI

- Góc vuông đỉnh K; cạnh KC, KI

- Góc vuông đỉnh I, cạnh IB, IE

- Góc vuông đỉnh I, cạnh IB, ID

b) Có 3 góc không vuông đỉnh A là:

- Góc không vuông đỉnh A; cạnh AB, AK

- Góc không vuông đỉnh A; cạnh AK, AE

- Góc không vuông đỉnh A; cạnh AB, AE

c) Điểm K là trung điểm của đoạn thẳng AC.

Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng ED.

Bài 2

Vẽ hình (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Học sinh quan sát và vẽ hình vào vở.

Bài 3

a) Nêu tên các đường kính, bán kính của hình tròn dưới đây.

b) Hình dưới đây được xếp bởi bao nhiêu khối lập phương, bao nhiêu khối trụ?

Phương pháp giải:

a) Đường kính là đoạn thẳng nối hai điểm nằm trên đường tròn và đi qua tâm.

Bán kính là đoạn thẳng nối tâm với một điểm bất kì trên đường tròn.

b) Quan sát tranh để xác định số khối lập phương, khối trụ có trong hình.

Lời giải chi tiết:

a) Đường kính AB, CD

Bán kính OA, OB, OC, OD, ON

b) Hình bên được xếp bởi 16 khối lập phương (sơn màu tím và màu vàng) và 3 khối trụ.

Bài 4

Người ta xếp các khối lập phương nhỏ màu trắng thành khối hộp chữ nhật, rồi sơn tất cả các mặt của khối hộp chữ nhật đó (như hình vẽ). Hỏi có tất cả bao nhiêu khối lập phương nhỏ được sơn 3 mặt?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Các khối lập phương nhỏ nằm ở đỉnh khối hộp chữ nhật sẽ được sơn 3 mặt.

Vậy có 8 khối lập phương được sơn 3 mặt.

Luyện tập 2

Bài 1

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

b) Quả bưởi cân nặng bao nhiêu gam?


Phương pháp giải:

a) Độ dài đường gấp khúc ABCD bằng tổng độ dài đoạn thẳng AB, BC, CD (hoặc độ dài của đoạn thẳng AB nhân với 3).

b) Bước 1: Tính cân nặng ở đĩa cân bên trái.

Bước 2: Cân nặng của quả bưởi = Cân nặng ở đĩa cân bên trái – Cân nặng của quả cân ở đĩa cân bên phải.

Lời giải chi tiết:

a) Ba đoạn thẳng AB, BC, CD đều dài 28 mm.

Nên độ dài đường gấp khúc ABCD là 28 x 3 = 84 (mm)

b) Cận nặng ở đĩa cân bên trái là 500 + 500 = 1 000 gam

Quả bưởi cân nặng số gam là 1 000 – 100 = 900 (gam)

Bài 2

Phương pháp giải:

Ước lượng rồi chọn số đo thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính.

Phương pháp giải:

Bước 1: Thực hiện phép tính với các số.

Bước 2: Viết đơn vị đo thích hợp sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 480 mm + 120 mm = 600 mm

545 mm – 45 mm = 500 mm

840 mm : 3 = 280 mm

b) 465 g + 340 g = 805 g

200 g x 5 = 1 000g

900 g : 6 = 150 g

c) 500 ml + 156 ml = 656 ml

1 000 ml – 500 ml = 500 ml

250 ml x 3 = 750 ml

Bài 4

Một gói mì tôm cân nặng 80 g, một hộp sữa cân nặng 455 g. Hỏi 3 gói mì tôm và 1 hộp sữa cân nặng bao nhiêu gam?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính cân nặng của 3 gói mì tôm = Cân nặng của một gói mì tôm x 3

Bước 2: Tính cân nặng của 3 gói mì tôm và 1 hộp sữa = Cân nặng của 3 gói mì tôm + Cân nặng của 1 hộp sữa.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 gói mì tôm: 80 g

1 hộp sữa: 455 g

3 gói mì tôm và 1 hộp sữa: …. g?

Bài giải

Cân nặng của 3 gói mì tôm là

80 x 3 = 240 (g)

Cân nặng của 3 gói mì tôm và 1 hộp sữa là

240 + 455 = 695 (g)

Đáp số: 695 g

close