Giải sách Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 kết nối tri thức ngắn gọn, chính xác, đầy đủ lý thuyết và bài tập tất cả các bài học giúp học sinh học tốt gdcd 11

Phần một . Giáo dục kinh tế

Phần hai. Giáo dục pháp luật

Sách Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống gồm 2 phần với 9 chủ đề và 21 bài học. Hiện tại cuốn sách đang được Ban chuyên môn của Xem Lời Giải tiến hành giải và sẽ cập nhật trên trang trong thời gian sớm nhất.

PHẦN MỘT: GIÁO DỤC KINH TẾ

Chủ đề 1. Cạnh tranh, cung - cầu trong nền kinh tế thị trường

Bài 1. Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường

Bài 2. Cung - cầu trong nền kinh tế thị trường

Chủ đề 2. Lạm phát, thất nghiệp

Bài 3. Lạm phát

Bài 4. Thất nghiệp

Chủ đề 3. Thị trường lao động và việc làm

Bài 5. Thị trường lao động và việc làm

Chủ đề 4. Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh

Bài 6. Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh

Chủ đề 5. Đạo đức kinh doanh

Bài 7. Đạo đức kinh doanh

Chủ đề 6. Văn hóa tiêu dùng

Bài 8. Văn hóa tiêu dùng

PHẦN HAI: GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chủ đề 7. Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật

Bài 9. Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật

Bài 10. Bình đẳng giới trong các lĩnh vực

Bài 11. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc

Bài 12. Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo

Chủ đề 8. Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân

Bài 13. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Bài 14. Quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử

Bài 15. Quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo

Bài 16. Quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc

Chủ đề 9. Một số quyền tự do cơ bản của công dân

Bài 17. Quyền bất khả xâm phậm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân

Bài 18. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

Bài 19. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân

Bài 20. Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin

Bài 21. Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo