Phần 1. Một số vấn đề chung

Phần 2. Địa lí tự nhiên

Phần 3. Địa lí kinh tế - xã hội