Sách bài tập toán 11 Cánh diều gồm 2 tập.

Sách bài tập toán 11 Cánh diều tập 1 gồm 4 chương:

CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
Bài 1. Góc lượng giác. Giá trị lượng giác của góc lượng giác.
Bài 2. Các phép biến đổi lượng giác.
Bài 3. Hàm số lượng giác và đồ thị.
Bài 4. Phương trình lượng giác cơ bản.
Bài tập cuối chương I.
CHƯƠNG II. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN.
Bài 1. Dãy số.
Bài 2. Cấp số cộng.
Bài 3. Cấp số nhân.
Bài tập cuối chương II.
CHƯƠNG III. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC.
Bài 1. Giới hạn của dãy số.
Bài 2. Giới hạn của hàm số.
Bài 3. Hàm số liên tục.
Bài tập cuối chương III.
CHƯƠNG IV. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG.
Bài 1. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.
Bài 2. Hai đường thẳng song song trong không gian.
Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song.
Bài 4. Hai mặt phẳng song song.
Bài 5. Hình lăng trụ và hình hộp.
Bài 6. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian.
Bài tập cuối chương IV.

Sách bài tập toán 11 Cánh diều tập 2 gồm 4 chương:

CHƯƠNG V. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
Bài 1. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm.
Bài 2. Biến cố hợp và biến cố giao. Biến cố độc lập. Các quy tắc tính xác suất.
Bài tập cuối chương V.
CHƯƠNG VI. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.
Bài 1. Phép tính luỹ thừa với số mũ thực.
Bài 2. Phép tính lôgarit.
Bài 3. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit.
Bài 4. Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.
Bài tập cuối chương VI.
CHƯƠNG VII. ĐẠO HÀM.
Bài 1. Định nghĩa đạo hàm. Ý nghĩa hình học của đạo hàm.
Bài 2. Các quy tắc tính đạo hàm.
Bài 3. Đạo hàm cấp hai.
Bài tập cuối chương VII.
CHƯƠNG VIII. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN. PHÉP CHIẾU VUÔNG GÓC.
Bài 1. Hai đường thẳng vuông góc.
Bài 2. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
Bài 3. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc nhị diện.
Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc.
Bài 5. Khoảng cách.
Bài 6. Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều. Thể tích của một số hình khối.
Bài tập cuối chương VIII.