Giải sbt tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (National Edition) thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo mới đẩy đủ các unit gồm tất cả các phần Words, Grammar and song, Sounds and letters, Numbers, và các hoạt động như Match, Say, Circle, Read, Color, Trace, Point,... giúp củng cố bài học hiệu quả