Giải sbt tiếng Anh lớp 2 English Discovery Activity book (Cánh buồm) mới đẩy đủ các unit gồm tất cả các phần (lesson) với các hoạt động match, trace, say, listen, colour, draw, find and count, write, number, read,... giúp củng cố bài học hiệu quả