Sách bài tập Sinh học 11 Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 5 chương:

Chương 1. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

Chương 2. Cảm ứng ở sinh vật

Chương 3. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Chương 4. Sinh sản ở sinh vật

Chương 5. Mối quan hệ giữa các quá trình sinh lý trong cơ thể sinh vật và một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể