Sách bài tập Sinh học 11 Cánh diều gồm 5 chương:

Chương 1. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

Chương 2. Cảm ứng ở sinh vật

Chương 3. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Chương 4. Sinh sản ở sinh vật

Chương 5. Cơ thể là một thể thống nhất và ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể