bullet Chương VII: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng sinh vật