Language use - Unit 1: Stories - Tiếng Anh 2 - Explore Our World

Tổng hợp giải các bài tập Language use - Unit 1: Stories - Tiếng Anh 2 - Explore Our World (Cánh diều) .

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

3. Listen and check.

(Nghe và đánh dấu.) 

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 4

4. Listen and say.

(Nghe và nói.) 

Lời giải chi tiết:

- I want a crown.

(Tôi muốn một chiếc vương miện.)

- I want a friend.

(Tôi muốn một người bạn.)

Bài 5

5. Listen. Stick and say.

(Nghe. Dán hình và nói.) 

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

xemloigiai.com

close