Bài 18. Ôn tập chương 4 trang 110, 111 Hóa học 11 Kết nối tri thức

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Trong phân tử hydrocarbon, số nguyên tử hydrogen luôn là số chẵn. B. Trong phân tử alkene, liên kết đôi gồm một liên kết σ và một liên kết π. C. Hydrocarbon no là hydrocarbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn. D. Công thức chung của hydrocarbon no, mạch hở có dạng CnH2n.

Tổng hợp đề thi giữa kì 1 lớp 11 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

CH tr 111

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Trong phân tử hydrocarbon, số nguyên tử hydrogen luôn là số chẵn.

B. Trong phân tử alkene, liên kết đôi gồm một liên kết σ và một liên kết π.

C. Hydrocarbon no là hydrocarbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

D. Công thức chung của hydrocarbon no, mạch hở có dạng CnH2n.

 

Phương pháp giải:

Công thức chung của hydrocarbon no, mạch hở có dạng CnH2n+2.

 

Lời giải chi tiết:

Đáp án D.

 

CH tr 111

Hai hydrocarbon A và B có cùng công thức phân tử là C5H12 tác dụng với chlorine thì A chỉ tạo ra một dẫn xuất monochlorine duy nhất, còn B có thể tạo ra 4 dẫn xuất monochlorine. Tên gọi của A và B lần lượt là

A. 2,2-dimethylpropane và 2-methylbutane.

B. 2,2-dimethylpropane và pentane.

C. 2-methylbutane và 2,2-dimethylpropane.

D. 2-methylbutane và pentane.

 

Phương pháp giải:

 

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

 

CH tr 111

Gas, nhiên liệu phổ biến hiện nay có thành phần chính là propane và butane. Nhiệt lượng giải phóng khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg một loại gas là khoảng 50 400 kJ.

a) Biết để làm nóng 1 kg nước lên 1 độ thì cần cung cấp nhiệt lượng là 4 200 J. Để đun sôi 30 kg nước từ nhiệt độ 20°C cần cung cấp bao nhiêu kJ nhiệt?

A. 2 520 kJ.

B. 5 040 kJ.

C. 10 080 kJ.

D. 6 048 kJ.

b) Cần đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu kg gas để cung cấp đủ nhiệt lượng trên, biết hiệu suất hấp thụ nhiệt đạt 80%?

A. 0,20 kg.

B. 0,25 kg.

C. 0,16 kg.

D. 0,40 kg.

 

Phương pháp giải:

 

Lời giải chi tiết:

 

CH tr 111

Styrene phản ứng với bromine tạo thành sản phẩm có công thức phân tử C8H8Br2. Hãy viết công thức cấu tạo của hợp chất này.

 

Phương pháp giải:

 

Lời giải chi tiết:

 

CH tr 111

Reforming octane (C8H18) thu được các arene có công thức phân tử C8H10 Hãy viết công thức cấu tạo của các arene này.

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close