Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 2 Global Success - Đề số 4

Tải về

Look and choose the correct word. Look and anwser. Read and complete sentences with available words.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. Look and choose the correct word.

II. Look and anwser.

1. How many people are there?

__________________________________

2. Is there a pizza?

__________________________________

3. Are the girls drawing?

__________________________________

III. Read and complete sentences with available words.

What look quiz Can

1. He’s doing a _____.

2. ______ you draw a kite?

3. ______ can you see?

4. Let’s _____ at the road.

-------------------THE END-------------------

Đáp án

ĐÁP ÁN

Thực hiện: Ban chuyên môn xemloigiai.com

I. Look and choose the correct word.

1. B

2. A

3. B

4. B

5. B

II. Look and answer.  

1. There are two people.

2. Yes, there is.

3. No, they aren’t.

III. Read and complete sentences with available words.

1. quiz

2. Can

3. What

4. look

 

LỜI GIẢI CHI TIẾT

I. Look and choose the correct word.

(Nhìn tranh và chọn từ đúng.)

1. kitten (n): mèo con

2. volleyball (n): quả bóng chuyền

3. fox (n): con cáo

2. sand (n): cát

5. pasta (n): mì ống

II. Look and answer.  

(Nhìn và trả lời.)

1. How many people are there? (Có mấy người?)

There are two people. (Có hai người.)

2. Is there a pizza? (Có một chiếc bánh pizza đúng không?)

Yes, there is. (Đúng vậy.)

3. Are the girls drawing? (Các bạn nữ có đang vẽ không?)

No, they aren’t. (Họ không .)

III. Read and complete sentences with available words.

(Đọc và hoàn thành các cấu với những từ cho sẵn.)

1. He’s doing a quiz. (Anh ấy đang làm câu đố.)

2. Can you draw a kite? (Cậu có thể vẽ một cái diều không?)

3. What can you see? (Cậu có thể nhìn thấy gì?)

4. Let’s lookat the road. (Hãy nhìn ra con đường kìa.)

Tải về

close