• Đề thi giữa kì 1 - Đề số 1

  I. Choose the word which has a different sound in the part underlined. II. Choose the best answer. III. Give the right form of the verbs in brackets. IV. Fill in each blank with one suitable from the box to complete the passage. V. Read the text and write True (T) or False (F). VI. Complete the sentences using the words and the given pictures. VII. Rearrange the words to make a meaningful sentence.

  Xem lời giải
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 2

  I. Find the word which has a different sound in the part underlined. II. Choose the correct answer A, B, C, or D to finish the sentences. III. Put the verbs in brackets in the present simple tense or present continuous tense. IV. Underline the correct answer to complete sentences. V. Choose the letter A, B, C, or D that needs correcting. VI. Read the following passage, then choose the correct answer A, B, C or D. VII. Make sentences using the words and phrases given. VIII. Use the words given an

  Xem lời giải
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 3

  I. Find the word which has a different sound in the part underlined. II. Choose A, B, C, or D for each gap in the following sentences. III. Put the verbs in brackets in the present simple tense or present continuous tense. IV. Read the text and mark the sentences as True (T) or False (F). V. Use the words given and other words to make sentences. VI. Use the words given and other words, complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence. Do not change the word giv

  Xem lời giải
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 4

  I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest. I. Choose the best answer by circling A, B, C or D. II. Give the correct form of the verbs in brackets to complete the sentences. I. Read the passage carefully then answer the questions II. Read the following passage, then choose the correct answer to question. I. Rewrite each sentence, beginning as shown, so that the meaning stays the same. II. Rearrange the words and phrases given to make meanin

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 5

  Part 1: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại. Part 1: Chọn đáp án đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D. Part 2: Chia động từ thích hợp vào chỗ trống. Part 1: Hãy đọc đoạn văn trên, sau đó chọn câu đúng (T) câu sai (F). Part 2: Hãy đọc lại đoạn văn trên, sau đó trả lời câu hỏi. Part 1: Dựa vào từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh. Part 2: Đặt câu hỏi với phần được gạch chân.

  Xem lời giải