• Đề thi giữa kì 1 - Đề số 1

  Cho ba nguyên tố M, N và P có số hiệu nguyên tử lần lượt là 11 và 13, 15. Dựa vào đặc điểm cấu hình electron trong nguyên tử, khẳng định nào sau đây là đúng? Trong nguyên tử, hạt mang điện là

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 2

  Phân lớp d có tối đa bao nhiêu electron Cho cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố: Be (1s22s2), Mg (1s22s22p63s2), C (1s22s22p2). Nguyên tố nào cùng thuộc chu kì 2?

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 3

  Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, độ âm điện của các nguyên tố trong cùng một chu kì: Các nguyên tố thuộc cùng nhóm IIIA thì nguyên tử của chúng đều có

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 4

  Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào?Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt bằng 82, hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 22 hạt. Số khối A của nguyên tử X là

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 5

  Nguyên tử của nguyên tố R có 3 lớp e, lớp ngoài cùng có 3e. Vậy số hiệu nguyên tử của nguyên tố R là. Khi cho 3,36 g một kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm I tác dụng với nước thì có 0,48 g khí H2 thoát ra. Vậy kim loại trên là

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 6

  Orbital nguyên tử là A. đám mây chứa electron có dạng hình cầu. B. đám mây chứa electron có dạng hình số 8 nổi

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 7

  Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Số hiệu nguyên tử bằng số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử. B. Số khối của hạt nhân bằng tổng số proton và số neutron.

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 8

  Câu 1: Nguyên tử X có cấu hình electron [Ar]3d84s2. Vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn là A. số thứ tự 30, chu kì 4, nhóm IIA. B. số thứ tự 28, chu kì 4, nhóm VIIIA. C. số thứ tự 28, chu kì 4, nhóm VIIIB. D. số thứ tự 30, chu kì 4, nhóm VIIIB

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 9

  Câu 1: Hoà tan 6 gam kim loại X (hoá trị II) tác dụng vừa đủ 3,7185 lít khí Cl2 (ở 25oC, 1 bar). Kim loại X là A. Ca. B. Zn. C. Ba. D. Mg.

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 10

  Câu 1: Nguyên tố X được sử dụng rộng rãi để chống đóng băng và khử băng như một chất bảo quản. Nguyên tố Y là nguyên tố thiết yếu cho các cơ thể sống, đồng

  Xem chi tiết