Đề thi, đề kiểm tra môn hóa lớp 9 có đáp án với đầy đủ đề kiểm tra 15 phút, 45 phút các chương, các bài, đề thi học kì 1, học kì 2, đề vào 10, đề thi thử, đề thi tuyển sinh tất cả các trường,

bullet Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Hóa học 9

bullet Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 5 - Hóa học 9

bullet ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - HÓA HỌC 9