• Bài 1 trang 22

  Tất cả các nghiệm của phương trình (x + 3)(2x – 6) = 0 là A. x = -3 B. x = 3 C. x = 3 và x = - 3 D. x = 2

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 22

  Điều kiện xác định của phương trình \(\frac{{2x + 3}}{{x - 4}} + 2 = \frac{1}{{x - 3}}\) là A. x \( \ne \) 4 B. x \( \ne \) 3 C. x \( \ne \) 4 và x \( \ne \) 3 D. x = 4 và x = 3

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 22

  Nghiệm của phương trình \(\frac{{x + 2}}{{x - 4}} - 1 = \frac{{30}}{{(x + 3)(x - 4)}}\) là A. x = 2 B. x = - 3 C. x = 4 D. x = 2

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 22

  Phương trình nào sau đây không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn? A. 5x - y = 3 B. \(\sqrt 5 x + 0y = 0\) C. \(0x - 4y = \sqrt 6 \) D. 0x + 0y = 12.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 22

  Đường thẳng biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình 3x – y = 2 A. vuông góc với trục tung B. vuông góc với trục hoành C. đi qua gốc toạ độ D. đi qua điểm A(1;1)

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 22

  Cặp số (-2;-3) là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây? A. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x - 2y = 3}\\{2x + y = 4}\end{array}} \right.\) B. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{2x - y = - 1}\\{x - 3y = 8}\end{array}} \right.\) C. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{2x - y = - 1}\\{x - 3y = 7}\end{array}} \right.\) D. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{4x - 2y = 0}\\{x - 3y = 5}\end{array}} \right.\)

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 22

  Giải các hệ phương trình: a) \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{3x + 2y = 7}\\{x - 7y = - 13}\end{array}} \right.\) b) \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{4x + y = 2}\\{8x + 3y = 5}\end{array}} \right.\) c) \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{5x - 4y = 3}\\{2x + y = 4}\end{array}} \right.\) d) \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{3x - 2y = 10}\\{x - \frac{2}{3}y = 3\frac{1}{3}}\end{array}} \right.\)

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 22

  Giải các phương trình: a) (5x + 2)(2x – 7) = 0 b) \(\left( {\frac{1}{2}x + 5} \right)\left( { - \frac{2}{3}x - \frac{4}{3}} \right) = 0\) c) \({y^2} - 5y + 2(y - 5) = 0\) d) \(9{x^2} - 1 = (3x - 1)(2x + 7)\)

  Xem chi tiết
 • Bài 9 trang 22

  Giải các phương trình: a) \(\frac{5}{{x + 2}} + \frac{3}{{x - 1}} = \frac{{3x + 4}}{{(x + 2)(x - 1)}}\) b) \(\frac{4}{{2x - 3}} - \frac{3}{{x(2x - 3)}} = \frac{5}{x}\) c) \(\frac{2}{{x - 3}} + \frac{3}{{x + 3}} = \frac{{3x - 5}}{{{x^2} - 9}}\) d) \(\frac{{x - 1}}{{x + 1}} - \frac{{x + 1}}{{x - 1}} = \frac{8}{{{x^2} - 1}}\)

  Xem chi tiết
 • Bài 10 trang 23

  Tìm hai số nguyên dương biết tổng của chúng bằng 1006, nếu lấy số lớn chia cho số bé được thương là 2 và số dư là 124.

  Xem chi tiết