• Bài 3. Lao động cần cù, sáng tạo

    Em hãy đọc và nêu ý nghĩa của các câu tục ngữ sau: - “Cần cù bù thông minh”. - “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. - “Cái khó ló cái khôn” - “Một phút nghĩ hay hơn cả ngày quần quật”

    Xem lời giải