• Mục 1 trang 42, 43

  Có hai khối bê tông hình lập phương A và B có thể tích lần lượt là 8 dm3 và 15 dm3 (Hình 1). a) Tính độ dài cạnh của khối bê tông A. b) Gọi x (dm) là độ dài cạnh của khối bê tông B. Thay ? bằng số thích hợp để có đẳng thức: x3 = ?

  Xem chi tiết
 • Mục 2 trang 44

  Sử dụng máy tính cầm tay, tìm căn bậc ba của các số sau (kết quả làm tròn dến chữ số thập phân thứ ba): a) 25 b) -100 c) 8,5 d) \(\frac{1}{5}\)

  Xem chi tiết
 • Mục 3 trang 44

  Ông An có một bể kính hình lập phương như Hình 2. Ông An muốn làm thêm một bể kính mới hình lập phương có thể tích gấp n lần thể tích của bể kính cũ (bỏ qua bề dày của kính). a) Gọi a (dm) là độ dài cạnh của bể kính mới. Thay mỗi ? bằng biểu thức thích hợp để nhận được các đẳng thức: a3 = ? hay a = ?. b) Tính giá trị của a khi n = 8 và khi n = 4 (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 45

  Tìm căn bậc ba của mỗi số sau: a) -64 b) 27000 c) – 0,125 d) \(3\frac{3}{8}\)

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 45

  Tính a) \(\sqrt[3]{{0,001}}\) b) \(\sqrt[3]{{ - \frac{1}{{64}}}}\) c) \( - \sqrt[3]{{{{11}^3}}}\) d) \({\left( {\sqrt[3]{{ - 216}}} \right)^3}\)

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 45

  Hoàn thành bảng sau vào vở:

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 45

  Sử dụng máy tính cầm tay, tính (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba): a) \(\sqrt[3]{{79}}\) b) \(\sqrt[3]{{ - 6,32}}\) c) \(\frac{{\sqrt[3]{{19}} + \sqrt[3]{{20}}}}{2}\)

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 45

  Tính giá trị của các biểu thức: a) A = \(\sqrt[3]{{{8^3}}} + {\left( {\sqrt[3]{{ - 7}}} \right)^3}\) b) B = \(\sqrt[3]{{1000000}} - \sqrt[3]{{0,027}}\)

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 45

  Tìm x, biết: a) x3 = - 27 b) x3 = \(\frac{{64}}{{125}}\) c) \(\sqrt[3]{x} = 8\) d) \(\sqrt[3]{x} = - 0,9\)

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 45

  Tính giá trị của biểu thức P = \(\sqrt[3]{{64n}}\) khi n = 1; n = - 1; n = \(\frac{1}{{125}}\).

  Xem chi tiết