Bài 11. Muối trang 33, 34, 35, 36 Vở thực hành khoa học tự nhiên 8

Quan sát bảng 11.1, SGK KHTN 8 và thực hiện các yêu cầu:

Tổng hợp đề thi giữa kì 1 lớp 8 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Quan sát bảng 11.1, SGK KHTN 8 và thực hiện các yêu cầu:

1. Nhận xét sự khác nhau giữa thành phần phân tử của acid (chất phản ứng) và muối (chất sản phẩm). Đặc điểm chung của các phản ứng ở bảng 11.1 là gì?

2. Nhận xét cách gọi tên muối.

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng 11.1 theo dõi để trả lời câu hỏi 

Lời giải chi tiết:

1. Công thức phân tử của acid và phân tử muối khác nhau là phân tử acid gồm các nguyên tử H liên kết với anion gốc acid còn phân tử muối nguyên tử H đã được thay thế bằng nguyên tử kim loại.

Đặc điểm chung của các phản ứng trong bảng 11.1 là có acid là chất tham gia, sản phẩm tạo thành là muối.

2. Cách gọi tên muối: Tên kim loại (Kèm hóa trị đối với kim loại nhiều hóa trị) + Tên gốc acid

Viết công thức của các muối sau: potassium sulfate, sodium hydrogen sulfate, sodium hydrogen carbonate, sodium chloride, sodium nitrate, calcium hydrogen phosphate, magnesium sulfate, copper(II) sulfate

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm của muối và cấu tạo của muối, tính chất hoá học của muối, và cách gọi tên của muối 

Lời giải chi tiết:

Công thức của các muối sau:

potassium sulfate: K2SO4

sodium hydrogensulfate:NaHSO4

sodium hydrogen carbonate: NaHCO3

sodium chloride: NaCl

sodium nitrate: NaNO3

calcium hydrogen phosphate: CaHPO4

magnesium sulfate: MgSO4

copper(II) sulfate: CuSO4

Gọi tên các muỗi sau: AlCl3, KCI, Al2(SO4)3, MgSO4, NH4NO3, NaHCO3.

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm của muối và cấu tạo của muối, tính chất hoá học của muối, và cách gọi tên của muối 

Lời giải chi tiết:

Gọi tên các muối sau:

AlCl3: Aluminum chloride

KCl: Potassium Chloride

Al2(SO4)3: Aluminum sulfate

MgSO4: Magnesium sulfate

NH4NO3: Ammonium nitrate
NaHCO3: Sodium hydrogen carbonate

Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo thành muối KCl và MgSO4.

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm của muối và cấu tạo của muối, tính chất hoá học của muối, và cách gọi tên của muối 

Lời giải chi tiết:

PTHH: 2KCl + MgSO4 → K2SO4 + MgCl2

Tiến hành thí nghiệm Tìm hiểu tính chất hóa học của muối (trang 50, SGK KHTN 8), quan sát thí hiện tượng xảy ra ở mỗi ống nghiệm và thực hiện các yêu cầu sau:

Quan sát hiện tượng xảy ra ở mỗi ống nghiệm và thực hiện yêu cầu:

1. Viết phương trình hóa học giải thích hiện tượng xảy ra.

2. Kết luận về tính chất hóa học của muối.

Phương pháp giải:

Quan sát thí nghiệm ở hình 11.1 để trả lời câu hỏi 

Lời giải chi tiết:

1. PTHH:

(1) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Hiện tượng: Chất rắn màu trắng xám Iron (Fe) bị 1 lớp đồng đỏ phủ lên bề mặt.

(2) BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng không tan trong dung dịch.

(3) BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaCl 

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng trong dung dịch.

(4) CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4 

Hiện tượng: xuất hiện kết tủa màu xanh lam không tan trong dung dịch.

2. Kết luận:

Muối + kim loại → Muối mới + kim loại mới

Muối + acid → muối mới + acid mới

Muối + muối → 2 muối mới

Muối + base → muối mới + base mới

Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa (không tan)

Trong dung dịch giữa các cặp chất nào sau đây có xảy ra phản ứng? Viết phương trình hóa học của các phản ứng đó.

 

Na2CO3

KCl 

Na2SO4

NaNO

Cu(NO3)

?

?

?

?

 BaCl

?

?

?

?

HNO3

?

?

?

?

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hoá học của muối để trả lời câu hỏi 

Lời giải chi tiết:

 

Na2CO3

KCl 

Na2SO4

NaNO

Cu(NO3)2 

không phản ứng

không phản ứng

không phản ứng

không phản ứng

 BaCl2 

phản ứng

không phản ứng

phản ứng

không phản ứng

HNO3

phản ứng

không phản ứng

không phản ứng

không phản ứng

 PTHH

Na2CO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaCO3(↓) 

Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4(↓) 

Na2CO3 + 2HNO3 → 2NaNO3 + CO2 ↑ + H2O

Cho dãy các chất sau:

H3PO4, NH4Cl, AgNO3, BaSO4, Fe(OH)3, CaO, Na2CO3, Al2(SO4)3, KMnO4

a) Có bao nhiêu chất thuộc loại muối? Gọi tên các muối đó

b) Có bao nhiêu muối tan?

c) Có bao nhiêu muối bị phân hủy khi nung nóng?

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về phân loại muối và nhận biết muối tan

Lời giải chi tiết:

a) Có 6 muối

NH4Cl: ammonium chloride

AgNO3: silver nitrate

BaSO4: barium sulfate

Na2CO3: sodium carbonate

Al2(SO4)3: aluminum sulfate

KMnO4: potassium manganate (VII)

b) Có 5 muối tan: NH4Cl, AgNO3, Na2CO3, Al2(SO4)3, KMnO4

c) Có 3 muối bị nhiệt phân: NH4Cl, AgNO3, KMnO4

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close