• Mục 1 trang 6, 7

  Cho phương trình (left( {x + 3} right)left( {2x - 5} right) = 0). a) Các giá trị (x = - 3,,x = frac{5}{2}) có phải là nghiệm của phương trình không? Tại sao? b) Nếu số ({x_0}) khác ( - 3) và khác (frac{5}{2}) thì ({x_0}) có phải là nghiệm của phương trình không? Tại sao?

  Xem chi tiết
 • Mục 2 trang 7, 8, 9

  Xét hai phương trình (2x + frac{1}{{x - 2}} - 4 = frac{1}{{x - 2}},,(1)) và (2x - 4 = 0,,(2)) a) Có thể biến đổi như thế nào để chuyển phương trình (1) về phương trình (2)? b) (x = 2) có là nghiệm của phương trình (2) không? Tại sao? c) (x = 2) có là nghiệm của phương trình (1) không? Tại sao?

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 9

  Giải các phương trình: a) \(5x(2x - 3) = 0\); b) \((2x - 5)(3x + 6) = 0\); c) \(\left( {\frac{2}{3}x - 1} \right)\left( {\frac{1}{2}x + 3} \right) = 0\); d) \((2,5t - 7,5)(0,2t + 5) = 0\).

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 9

  Giải các phương trình: a) \(3x(x - 4) + 7(x - 4) = 0\); b) \(5x(x + 6) - 2x - 12 = 0\); c) \({x^2} - x - (5x - 5) = 0\); d) \({(3x - 2)^2} - {(x + 6)^2} = 0\).

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 9

  Giải các phương trình: a) \(\frac{{x + 5}}{{x - 3}} + 2 = \frac{2}{{x - 3}}\); b) \(\frac{{3x + 5}}{{x + 1}} + \frac{2}{x} = 3\); c) \(\frac{{x + 3}}{{x - 2}} + \frac{{x + 2}}{{x - 3}} = 2\); d) \(\frac{{x + 2}}{{x - 2}} - \frac{{x - 2}}{{x + 2}} = \frac{{16}}{{{x^2} - 4}}\).

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 10

  Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 60km. Sau 1 giờ 40 phút, trên cùng quãng đường đó, một xe máy cũng đi từ A đến B và đến B sớm hơn xe đạp 1 giờ. Tính tốc độ của mỗi xe, biết rằng tốc độ của xe máy gấp 3 lần tốc độ của xe đạp.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 10

  Một xí nghiệp dự định chia đều 12 600 000 đồng để thưởng cho các công nhân tham gia hội thao nhân ngày thành lập xí nghiệp. Khi đến ngày hội thao chỉ có 80% số công nhân tham gia, vì thế mỗi người tham gia hội thao được nhận thêm 105 000 đồng. Tính số công nhân dự định tham gia lúc đầu.

  Xem chi tiết